[{"virsa_id":"1","virsa_title":"Sehaj Path","virsa_url":"http:\/\/www.xn--68bm9bye9ak.com\/category\/%E0%A8%9C%E0%A8%AA%E0%A9%81-%E0%A8%85%E0%A9%B0%E0%A8%95-%E0%A9%A7-%E0%A9%AE\/"},{"virsa_id":"2","virsa_title":"Sri Guru Granth Sahib Ji","virsa_url":"https:\/\/www.searchgurbani.com\/guru-granth-sahib\/ang-by-ang"},{"virsa_id":"3","virsa_title":"Kids & Youth","virsa_url":"http:\/\/www.sikhnet.com\/kids-youth"},{"virsa_id":"4","virsa_title":"The Religious Movies","virsa_url":"http:\/\/www.sikhnet.com\/filmfestival\/#"},{"virsa_id":"5","virsa_title":"The Short Movies","virsa_url":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/EkonkarTV"}]